Skip to main content

UPISI ZA REDOVNE POLAZNIKE - lipanj 2024.

cta button

/ OPĆE INFORMACIJE

/ Početna / O Učilištu / Opće informacije

/ PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) dostupan na linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

Izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15) dostupan na linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

VIŠE

Pristup informaciji omogućuje se:

1) pravodobnim objavljivanjem informacija na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti, radi upoznavanja javnosti;

2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:

– neposrednim davanjem informacije,

– davanjem informacije pisanim putem,

– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,

– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,

– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji se šalje službeniku za informiranje.

 

Za podatke koji nisu dostupni na našoj web-stranici, potrebno je ispuniti zahtjev za pristup informacijama (dostupan ovdje).

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (dostupan ovdje ).

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije (dostupan ovdje ).

Zahtjev se upućuje e-mailom na adresu iva.markser@zekaem.hr
ili poštom na adresu
Zagrebačko kazalište mladih
Teslina 7
10 000 Zagreb
s naznakom „Zahtjev za pristup informacijama“.

Službenik za informiranje:
Iva Markser
01/4874-575
iva.markser@zekaem.hr

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije možete pronaći ovdje.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.

Godišnje izvješće za provedbu ZPPI za 2017. godinu možete preuzeti ovdje.

Godišnje izvješće za provedbu ZPPI za 2017. godinu možete preuzeti ovdje.

Godišnje izvješće za provedbu ZPPI za 2018. godinu možete preuzeti ovdje.

Godišnje izvješće za provedbu ZPPI za 2019. godinu možete preuzeti ovdje.

Godišnje izvješće za provedbu ZPPI za 2020. godinu možete preuzeti ovdje.

Godišnje izvješće za provedbu ZPPI za 2021. godinu možete preuzeti ovdje.

Godišnje izvješće za provedbu ZPPI za 2022. godinu možete preuzeti ovdje.